اخبار

بیشتر

اعلانات

  •  اطلاعیه!
    اطلاعیه! ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری مطابق حکم مادۀ 154 قانون اساسی افغانستان و مادۀ دوازدهم قانون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، احکام وفرامین مقام عالی ریاست دولت جمهوری...
  •  اطلاعیۀ اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
    طلاعیه! به اساس هدایت مقام عالی ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری الی اطلاع بعدی، محترم عبدالقهار فرخ سیَر رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، بحیث سخنگوی ادارۀ...
بیشتر