اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس ثبت و رسیدگی به دارائی ها
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : رئیس ثبت و رسیدگی به دارائی ها وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ثبت و رسیدگی به دارائی ها بست : ( 2) گزارش دهی به : معاون...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
رئیس ستراتیژی وتوحید پلان
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : رئیس ستراتیژی وتوحید پلان وزارت و یا اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ستراتیژی وتوحید پلان بست : ( 2 ) گزارش دهی به : معاون...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
رئیس زون ساحوی مرکز
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : رئیس زون ساحوی مرکز وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : ولایت کابل بخش : زون ساحوی مرکز بست : ( 2) گزارش دهی به : معاون مسلکی وپالیسی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمرتدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : آمرتدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی وزارت و یا اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ستراتیژی وتوحید...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمر ثبت دارائی ها و جایداد ها
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : آمر ثبت دارائی ها و جایداد ها وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ثبت و رسیدگی به دارائی ها بست : ( 3) گزارش دهی به :...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمر روابط بین المللی
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : آمر روابط بین المللی وزارت / اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری . موقعیت : کابل بخش : ریاست دفتر بست : (3) گزارش دهی به : رئیس دفتر گزارش گیری...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمر تکنالوژی معلوماتی
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : آمر تکنالوژی معلوماتی وزارت / اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : آمریت تکنالوژی معلوماتی بست : (3) گزارش دهی به : معاون مالی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیر عمومی نرم افزار
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : مدیر عمومی نرم افزار وزارت / یا ادار ه : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : آمریت تکنالوژی معلوماتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر تکنالوژی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیریت عمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : مدیریت عمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح وزارت / اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : (4) گزارش دهی به : آمر ارزیابی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیرعمومی استخدام
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : مدیرعمومی استخدام وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : (4) یک بست گزارش دهی به : آمریت استخدام گزارش...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
صفحه 1 از 3
قبل123بعد