اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرعمومی استخدام
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : مدیرعمومی استخدام وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : (4) یک بست گزارش دهی به : آمریت استخدام گزارش...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیر عمومی دیتابیس و گزارشدهی
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : مدیر عمومی دیتابیس و گزارشدهی وزارت و یا اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست تدابیرجلوگیری از فساد اداری وساده سازی پروسه ها بست :...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
کارشناس تشخیص عوامل فساد دراسناد تقنینی (بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی
(لایحه وظایف) عنوان بست : کارشناس تشخیص عوامل فساد دراسناد تقنینی (بانکها، مؤسسات و سکتور خصوصی) وزارت و یا اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست تدابیر جلوگیری از فساد اداری و ساده...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
کارشناس تشخیص عوامل فساد در مراحل کاری ادارات و ساده سازی پروسه ها
(لایحه وظایف) عنوان بست : کارشناس تشخیص عوامل فساد در مراحل کاری ادارات و ساده سازی پروسه ها وزارت و یا اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
کارشناس تطبیق سفارشات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری
( لایحه وظایف ) عنوان وظیفه : کارشناس تطبیق سفارشات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری وزارت / اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست تحلیل تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
کارشناس تحلیل ومطالعات ستراتیژیک مبارزه علیه فساد اداری
( لایحه وظایف ) عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل ومطالعات ستراتیژیک مبارزه علیه فساد اداری وزارت / اداره: اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت: کابل بخش : ریاست تحلیل تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
کارشناس تحلیل وتطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری
( لایحه وظایف ) عنوان وظیفه: کارشناس تحلیل وتطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری وزارت / اداره: اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت: کابل بخش : ریاست تحلیل تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیر عمومی بودیجه
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : مدیر عمومی بودیجه وزارت / اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست مالی واداری رتبه/بست : (4) گزارش دهی به : آمر مالی و...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیر عمومی خدمات جاری
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : مدیر عمومی خدمات جاری وزارت /اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست مالی واداری بست : (4) گزارش دهی به : آمر تهیه وتدارکات گزارش...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مفتش اموراداری
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : مفتش اموراداری وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل ریاست : ریاست تفتیش داخلی کود : (003– 03– 90 – 67 ) بست :...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
صفحه 2 از 3