اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معتمد نقدی
عنوان وظیفه: معتمد نقدی وزارت/اداره: اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت: کابل بخش: ریاست مالی و اداری رتبه: (7) گزارش دهی به: آمر مربوطه گزارش گیری: ندارد کود: (075-16-90-67) هدف...
Mar 28, 2016 -
مدیر تکثیر مصوبات و فرامین
عنوان وظیفه: مدیر تکثیر مصوبات و فرامین وزارت/اداره: اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بخش: ریاست دفتر بست: (5) گزارش دهی به: مدیر عمومی تحریرات گزارش گیری: ندارد کود: ...
Nov 29, 2015 -
صفحه 3 از 3
قبل123بعد