در مورد کدام مسایل شما میتوانید شکایت نمایید؟

در مورد کدام مسایل شما میتوانید شکایت نمایید؟


اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری صلاحیت آن را دارد تا هر نوع شکایت و عریضه را که در بر گیرنده شکایت و ادعا درمورد فساد اداری باشد مورد تحقیق و بررسی قراردهد. 
چندین نوع فساد وشیوه های انجام فساد اداری وجود دارد که ذیلاً لست تمام انواع فساد که اداره عالی نظارت مسوولیت مجادله با آنها را به عهده دارد تذکرداده میشود. لست متذکره مستقیماً ازقانون نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری گرفته شده است.
ماده 3

    اینجا را انتخاب کنید برای قانون اداره عالی نظارت

   لست 18 نوع فساد اداری را درینجا تذکرنمایید