آیا هر فرد میتواند شکایت نماید؟

آیا هر فرد میتواند شکایت نماید؟
بلی/هر شهروند افغانستان
هر کار مند دولت افغانستان - در حقیقت ما به این باورهستیم که این وظیفه هرفرد شماست تا موارد فساد اداری را به ما گزارش بدهید. هرشهروند خارجی درصورت که ازانجام فساد دردستگاه دولت افغانستان اگاهی حاصل میکند میتواند به ما گزارش بدهد یا مارا مطلع سازد.