بعد ازینکه شکایت صورت گرفت چی اتفاق خواهد افتاد یا کدام اقدامات روی دست گرفته میشود؟

بعد ازینکه شکایت صورت گرفت چی اتفاق خواهد افتاد یا کدام اقدامات روی دست گرفته میشود؟
بعد ازینکه شما شکایت نمودید به شما اطلاع داده میشود که شکایت شما دریافت گردید و کدام اقدام درقبال شکایت شما صورت میگیرد.
همچنان درمورد نتایج شکایت شما نیزبه شما اطلاع داده میشود.
هرگاه شما به نام مستعارشکایت نموده باشید یا ازذکرنام تان خودداری نموده اید درآن صورت ما نمیتوانیم به شما اطلاع بدهیم.