آیا به شخصی که من درمورد وی شکایت نموده ام معلومات درمورد شهرتم داده خواهد شد؟

آیا به شخصی که من درمورد وی شکایت نموده ام معلومات درمورد شهرتم داده خواهد شد؟
نخیر/ شهرت شما مطابق به پراگراف دوم ماده چهاردهم قانون نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری محفوظ میماند
افشای هویت اشخاص که اطلاع میدهند ، شاهدان و اشخاص که اسناد و مدارک را فراهم مینمایند بدون اجازه آنها ممنوع و غیرمجاز میباشد.