چی واقع میشود هرگاه من بدون ذکرنام و شهرت شکایت خویش را ارایه نمایم ؟

چی واقع میشود هرگاه من بدون ذکرنام و شهرت شکایت خویش را ارایه نمایم ؟
شما مجبورنیستید تا جزئیات تماس تان را با ما شریک نمایید بناءً میتوانید بدون ذکرنام شکایت خویش را ارایه نمایید .
هرگاه شما شکایت خویش را بدون ذکرنام و شهرت خویش ارایه نمایید باید به خاطرداشته باشید که این امر بالای طرزرسیدگی به شکایت شما اثرگذاربوده وعلاوه برآن ما نمیتوانیم درمورد نتایج آن به شما اطلاع بدهیم.
 

 

کدام نوع مصوونیت / اقدامات حفاظتی را برای من شما فراهم مینمایید؟

درحال حاضرما کدام برنامه حفاظت یا مصوونیت گواه / شاهد را ارایه نموده نمیتوانیم.