آیایک شخص میتواند به نمایندگی ازشخص دیگرشکایت نماید؟

آیایک شخص میتواند به نمایندگی ازشخص دیگرشکایت نماید؟
بلی
در صورتیکه شما نمیتوانید به ما اطلاع بدهید یا مستقیما ً شکایت خویش را ارایه نمایید میتوانید ازدوست تان کمک بگیرید تا به نمایندگی شما شکایت را ارایه نماید یا ازخویشاوندان یا ازوکیل تان استفاده کنید تا شکایت شمارا به ما برساند. شما درصورت که شخص دیگر را توظیف مینمایید تا به نمایندگی ازشما شکایت کند باید امضاء یا شصت شمارا به خود داشته باشد.