اطلاعیه!

اطلاعیه!

ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری مطابق حکم مادۀ 154 قانون اساسی افغانستان و مادۀ دوازدهم قانون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، احکام وفرامین مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارایی‌های مقامات عالی‌رتبۀ دولتی را ثبت و رسیدگی‌می نماید.

رسانه‌ها، نهاد‌های جامعۀ مدنی و عموم شهروندان گرامی که تقاضای دسترسی به فورمه‌های ثبت شدۀ دارایی مقامات عالی‌رتبۀ دولتی‌ را داشته باشند می‌توانند از صفحۀ ویب‌سایت ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، بخش ثبت دارایی‌ها و همچنان در پیوند ( لینک)  زیر به دست بیاورند.

                                                                                 

لینک فورم دارایی‌های کابینۀ حکومت وحدت ملی؛

لینک فورم دارایی های والیان حکومت وحدت ملی؛

لینک فورم دارایی ثبت مجدد.