اطلاعیۀ اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

طلاعیه!

به اساس هدایت مقام عالی ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری الی اطلاع بعدی، محترم عبدالقهار فرخ سیَر رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، بحیث سخنگوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری تعیین گردیده است تا به نمایندگی از این اداره پیرامون کارکردها و برنامه های مبارزه علیه فساد اداری، پاسخگو باشند.

شماره های تماس: 0093778877251 و 0093793141495

ایمیل آدرس: qaharf@anti-corruption.gov.af