اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست های رقابتی کارمندان ریاست های مرکزی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
اعلان بست های رقابتی کارمندان ریاست های مرکزی اداره عالی مبارزه علیه فسا اداری شماره ریاست مربوطه بست تعداد...
May 13, 2017 May 24, 2017
رئیس ثبت و رسیدگی به دارائی ها
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : رئیس ثبت و رسیدگی به دارائی ها وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ثبت و رسیدگی به دارائی ها بست : ( 2) گزارش دهی به : معاون...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
رئیس ستراتیژی وتوحید پلان
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : رئیس ستراتیژی وتوحید پلان وزارت و یا اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ستراتیژی وتوحید پلان بست : ( 2 ) گزارش دهی به : معاون...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
رئیس زون ساحوی مرکز
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : رئیس زون ساحوی مرکز وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : ولایت کابل بخش : زون ساحوی مرکز بست : ( 2) گزارش دهی به : معاون مسلکی وپالیسی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمرتدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : آمرتدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی وزارت و یا اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ستراتیژی وتوحید...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمر ثبت دارائی ها و جایداد ها
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : آمر ثبت دارائی ها و جایداد ها وزارت و یا اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست ثبت و رسیدگی به دارائی ها بست : ( 3) گزارش دهی به :...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمر روابط بین المللی
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : آمر روابط بین المللی وزارت / اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری . موقعیت : کابل بخش : ریاست دفتر بست : (3) گزارش دهی به : رئیس دفتر گزارش گیری...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
آمر تکنالوژی معلوماتی
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : آمر تکنالوژی معلوماتی وزارت / اداره : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : آمریت تکنالوژی معلوماتی بست : (3) گزارش دهی به : معاون مالی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیر عمومی نرم افزار
(لایحه وظایف) عنوان وظیفه : مدیر عمومی نرم افزار وزارت / یا ادار ه : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری موقعیت : کابل بخش : آمریت تکنالوژی معلوماتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر تکنالوژی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
مدیریت عمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح
(لایحۀ وظایف) عنوان وظیفه : مدیریت عمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح وزارت / اداره : ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : (4) گزارش دهی به : آمر ارزیابی...
Oct 30, 2016 Nov 12, 2016
صفحه 1 از 3
قبل123بعد