مفتش اموراداری

(لایحه وظایف)

عنوان وظیفه        :  مفتش اموراداری 

وزارت و یا اداره   :  ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت              :  کابل

ریاست               : ریاست تفتیش داخلی  

کود                   : (003– 03– 90 – 67 )

بست                 : (4)       1 بست

گزارش دهی به     :به آمر تفتیش اداری

گزارش گیری از    : ندارد

هدف وظیفه:   تفتیش وبررسی اموروظیفوی جهت جلوگیری از تخلف .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری آمریت مربوطه جهت دست یابی به هدف.
 2. تفتیش وبررسی اموروظیفوی ریاست های مربوط   جهت تطبیق پالیسی ها و اهداف کاری اداره.
 1. ارجاع هدایات اخذ شده به مراجع  تفتیش شده  به منظور پیشرفت امورکاری و تطبیق پالیسی ها و اهداف  .
 2. تامين روابط كاري باسايربخش هاي تحت كاري .
 3. تعقيب پيشنهادات اصلاحي كه درگزارش هيأت تفتيش اداره كنترول وتفتيش ج.ا.ا انعكاس ميابد.
 4. ترتیب گزارشات ازاجراآت کاری مراجع تفتيش شده و ارائه آن به آمرمربوطه غرض اخذ هدایت .
 5. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه به وی سپرده میشود.

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • درجه تحصیل :
 • فوق بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود 
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • یک سال  تجربه  کاری مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 

 • تفیش و بررسی ، اداره و منجمنت ، مفاهمه و ارتباطات ، امور اداری و استفاده از كمپيوتر وانترنت.