مدیر عمومی خدمات جاری

(لایحه وظایف)

عنوان وظیفه        : مدیر عمومی خدمات جاری

وزارت /اداره       :  ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت              :  کابل

بخش                 : ریاست مالی واداری

بست                  : (4)

گزارش دهی به     : آمر تهیه وتدارکات

گزارش گیری از    : کارمندان تحت اثر

کود                   : )028–17– 90 – 67)

هدف وظیفه:  کنترول ومراقبت از امور خدماتی ،پاکی و صفائی و سرسبزی اداره مربوطه  .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار، ربعواروسالانه درمطابقت با پلان کاری آمریت مربوطه جهت دست یابی به اهداف  متوقعه.
 2. تطبیق نمودن پلان کاری بالای پرسونل مربوطه غرض بدست آوردن اهداف مورد نظر.
 3. فراهم آوری تسهیلات در بخش خدماتی درچوکات صلاحیت جهت عرضه خدمات بهتر   .
 4.  کنترول ازتهیه اجناس ولوازم تنظیفاتی  و سایر سامان آلات مورد ضرورت غرض استفاده .
 5. کنترول ونظارت ازامورمراقبتی جهت حفظ جایداد ومحیط زیست .
 6. مراقبت از امور پاکی ، صفائی و سرسبزی ساحات مربوطات اداره جهت رعایت نظافت و داشتن محیط سبز .
 7. نظارت وبررسی از اجراات کارهای سپرده شده کارکنان تحت اثرجهت تشخیص کیفیت.
 8. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 1. درجه تحصیل :
 •  بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

2.  تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :

 • یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

    3 . مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 • مهارت های کمپیوتر، انترنت ، مدیریت و رهبری افراد