مدیر عمومی بودیجه

 (لایحه وظایف)

عنوان وظیفه           : مدیر عمومی بودیجه

وزارت /  اداره        :  اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری  

موقعیت                 : کابل

بخش                   : ریاست مالی واداری

رتبه/بست              : (4)

گزارش دهی به       : آمر مالی و حسابی

گزارش گیری از      : کارمندان تحت اثر   

کود                     : )004–16– 90 – 67)

هدف وظیفه:  طرح و  ترتیب  بودجه عادی وانکشافی در بخش های عواید ومصارف .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان كاري  ماهوار، ربعوار وسالانه  جهت رسیدن به اهداف.
 2. مدیریت ورهبری مامورین تحت اثر جهت اجرای بهتر امور.
 3. شناسائی مولفه های (اجزای ) تشکیل دهنده بودجه عادی وانکشافی بمنظورطرح بودجه .
 4. ترتیب بودجه عادی وانکشافی جهت ارائه آن ازطریق ریاست مالی واداری بمقام اداره  ووزارت مالیه .
 5. مطالبه تخصیصات ربعوار ازوزارت مالیه بمنظورتامین مصارف بودجه عادی وانکشافی.
 6. مراقبت ازاجرای  پروسه مصارف طبق تخصیصات واصله  به منظور تطبیق پلانهای انکشافی وعادی .
 7. کنترول  ازاجرای تخصیصات  ربعوار  جهت اجراآت بموقع .
 8. گزارش از اجراات  ، بودجه عادي و انكشافي   به مراجع ذيربط بعد از استیذان مقام ریاست و اداره  بمنظورآگاهی ازعواید ومصارف .
 9. مراقبت ازامور دیتابیس بمنظور محافظت بهتر اسناد.
 10. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
 1. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • درجه تحصیل :
 •  بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود .
  • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • کورس محاسبه،  منجمنت،مفاهمه ،ترتیب و تنظیم بودیجه ، استفاده ازکمپیوتر و انتر نت  .