کارشناس تحلیل وتطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری

 ( لایحه وظایف )

عنوان وظیفه:       کارشناس تحلیل وتطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری

وزارت / اداره:     اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت:              کابل

بخش :                ریاست تحلیل تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری                 

بست:                 ( 4 )       1 بست                        

گزارش دهی به:    آمر تحلیل وتطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری

گزارش گیری:      ندارد

کود:                   ( 000- 06- 90 – 67)

هدف وظیفه :    تحلیل وتطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری جهت ارتقا ،تسهیل ، حمایت  ،همکاری های بین المللی و مساعدت های تخنیکی و توسعه صداقت وظیفوی مسؤلیت حساب دهی و مدیریت درست عام المنفعه در امر مبارزه علیه فساد اداری .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده .
 2. تحلیل موادات میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری در سکتور دولتی وخصوصی .
 3. تطبیق موادات میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری به همکاری ادارات در سکتور های دولتی وخصوصی .
 4. ارزیابی خودی ازتطبیق فصول میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری و تهیه موادات و ارسال آن بریاست ستراتیژی وتوحید پلان جهت توحید وتجزیه و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 5. جمع آوری گزارشات و ارقام از تطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری و ارسال آن برای تحلیل .
 6. تطبیق برنامه ها جهت تطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری در سکتور های دولتی وخصوصی .
 7. همکاری با آمر بخش در ایجاد میکانزم و طرز العملهای کاری آمریت مربوطه غرض رهنمائی کارمندان.
 8. تامین ارتباط کاری با کارشناسان آمریت مربوطه به منظور ایجاد همآهنگی لازم در امور کاری با آنها.
 9. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

   مطابق  ماده ( 7 ) و ( 8 ) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی .

 • درجه تحصیل :
 • لیسانس حقوق ، شرعیات و اقتصاد به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 •  تحلیل ، ارتباطات و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.