کارشناس تحلیل ومطالعات ستراتیژیک مبارزه علیه فساد اداری

 ( لایحه وظایف )

عنوان وظیفه:       کارشناس تحلیل ومطالعات ستراتیژیک مبارزه علیه فساد اداری

وزارت / اداره:     اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت:              کابل

بخش :                ریاست تحلیل تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری                  

بست:                 ( 4 )     2 بست  

گزارش دهی به: آمر تحلیل ومطالعات ستراتیژیک مبارزه علیه فساد اداری 

گزارش گیری:      ندارد

کود:                   ( 000- 06- 90 – 67)

هدف وظیفه :   تحلیل ومطالعه آمار بدست آمده جهت رسیدن به اهداف ستراتیژیک در امر مبارزه علیه فساد اداری .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده آمریت.
 2. تحلیل آمار های ارائه شده از سروی های تحقیقاتی در مطابقت به ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری .
 3. شناسائی بدیل های مناسب جهت برنامه ریزی مؤثر در امر مبارزه علیه فساد اداری به ریاست ستراتیژی وتوحید پلان .
 4. تحلیل مطالعات با میتود های جدید ملی و بین المللی درامر مبارزه علیه فساد اداری .
 5. تطبیق میتود های استندرد بین المللی در مطابقت با قوانین نافذه کشور با همکاری ادارات ذیربط جهت کاهش فساد .
 6. مطالعه ستراتیژی جهت تعدیلات وتزئیدات وتوسعه ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری .
 7. تحلیل ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به منظوراستخراج مشوره های مسلکی  .
 8. تامین ارتباط کاری با کارشناسان آمریت مربوطه به منظور ایجاد همآهنگی لازم در امور کاری با آنها.
 9. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

   مطابق  ماده ( 7 ) و ( 8 ) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی .

1. درجه تحصیل

 • لیسانس حقوق ،شرعیات و اقتصاد به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 • تحلیل ، ارتباطات و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.