کارشناس تطبیق سفارشات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

 ( لایحه وظایف )

عنوان وظیفه      : کارشناس تطبیق سفارشات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

وزارت / اداره    : اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت            : کابل

بخش                :  ریاست تحلیل تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری                  

بست               ( 4 )      1 بست             

گزارش دهی به  :  آمر تطبیق سفارشات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

گزارش گیری    :  ندارد

کود                 :( 000- 06- 90 – 67)

هدف وظیفه :  تطبیق سفارشات ستراتیژی ملی فساد اداری در سکتور های دولتی و خصوصی جهت کاهش فساد اداری .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه پلان کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه طبق پلان اداره ،جهت دستیابی به اهداف ستراتیژی .
 2. ایجاد و توسعه کمیته های مبارزه علیه فساد اداری در ادارات دولتی وخصوصی .
 3. تطبیق پلان های تهیه شده در مطابقت به ستراتیژی جهت کاهش .
 4. همکاری تخنیکی با کمیته های مبارزه علیه فساد اداری جهت تطبیق برنامه در مطابقت به استندرد های پذیرفته شده.
 5. جمع آوری گزارشات از تطبیق برنامه ها در سکتور دولتی وخصوصی .
 6. تدویر برنام های آموزشی برای کمیته های مبارزه علیه فساد اداری جهت تطبیق پلان ها با میتود های پذیرفته شده .
 1. آگاهی از قوانین وطرزالعمل های مربوطه غرض تحلیل ،تشخیص ومبارزه موثر علیه فساد اداری .
 2. ایجاد ارتباط وهماهنگی کاری سالم بین کارمندان آمریت ومراکز ذیربط ،جهت تطبیق پلان وپالیسی اداره .

9.اجرای سایروظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ومقررات واهداف وزارت / اداره مربوطه .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

مطابق ماده ( 7 ) و ( 8 ) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی.

 1. درجه تحصیل
 2. لیسانس حقوق ، شرعیات واقتصاد  به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه
 • داشتن شایستگی ولیاقت ،حسن سیرت وشهرت نیک .

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 • تحلیل ، ارتباطات و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.