کارشناس تشخیص عوامل فساد در مراحل کاری ادارات و ساده سازی پروسه ها

                                                                                                              (لایحه وظایف)

عنوان بست               :   کارشناس تشخیص عوامل فساد در مراحل کاری ادارات و ساده سازی پروسه ها

وزارت و یا اداره       :  اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت                    :   کابل

بخش                    ریاست  تدابیر جلوگیری از فساد اداری و ساده سازی پروسه ها

بست                       :   ( 4 )   1 بست

گزارش دهی به         :   آمر تشخیص عوامل فساد در مراحل کاری ادارات وساده سازی پروسه ها

گزارش گیری از        :   ندارد

کود                        :  از (008 09– 90 – 67)     

هدف وظیفه:  تشخیص عوامل فساد در مراحل کاری ادارات در مطابقت به استراتیژی و اهداف اداره .

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده .
 2. همکاری با آمر بخش در ایجاد میکانیزم و طرز العملهای کاری آمریت غرض رهنمائی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند اجراآت آنها.
 3. تشخیص و شناسائی  موارد فساد برانگیز در مراحل کاری درادارات به منظور از بین بردن ریشه های فساد از آنها .
 4. ارائه پیشنهادات، سفارشات و مشوره های لازم به ادارات دولتی وخصوصی به منظور رفع موارد فساد برانگیز در مراحل کاری آنها .
 5. تطبیق پروژه های آزمایشی ساده سازی و اصلاح مراحل کاری ادارات در همکاری با کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر ادارات به منظور رهنمائی و تسریع فعالیت آنها علیه فساد اداری
 6. تامین ارتباط کاری با کارشناسان آمریت  به منظور ایجاد همآهنگی لازم در امور کاری با آنها.
 7. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمر ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

مطابق ماده 7-8و34 قانون کارکنان خدمات ملکی .

 • درجه تحصیل:
 • لیسانس حقوق ،شرعیات واقتصاد ،  به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 •  تحلیل ، ارتباطات و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.