مدیر عمومی دیتابیس و گزارشدهی

 

 (لایحۀ وظایف)

عنوان وظیفه       : مدیر عمومی دیتابیس و گزارشدهی 

وزارت و یا اداره   :   اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت               :   کابل

بخش                  :  ریاست تدابیرجلوگیری از فساد اداری وساده سازی پروسه ها

بست                   :  ( 4 )

گزارش دهی به     : رئیس تدابیرجلوگیری از فساد اداری و ساده سازی پروسه ها

گزارش گیری از    : ندارد                      .

کود                    : ( 000- 09- 90 – 67)

هدف وظیفه :   ایجاد دیتابیس و گزارشدهی مطابق به تقاضای سیتسم جدید تکنالوژی معلوماتی.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوارو ربعوار درمطابقت با پلان کاری بخش جهت اجرای بهتر وظایف پلان شده .
 2. طرح وترتیب فارمت های خاص دیتابیس به منظور ثبت ارقام ومعلومات های مورد ضرورت.
 3. اتخاذ تصامیم در قسمت تعیین اهداف و فعالیت های مربوط به دیتابیس.
 4. ایجاد سیستم ثبت و  نگهداشت ارقام ومعلومات(ترتیب دیتابیس) به شکل سافت کاپی بمنظور حفظ و مصونیت بهتر آنها.
 5. طرح ، انکشاف سیستم دیتابیس و تجدید آن بمنظور جلوگیری از بین رفتن اسناد.
 6. تامین ارتباط باسایر شعبات جهت جمع آوری معلومات مورد ضرورت.
 7. کنترول از چگونگی ثبت ارقام و استفاده از دیتابیس غرض حصول اطمینان از صحت درج .
 8. شریک ساختن ارقام و معلومات ثبت شده دیتابیس با سایر بخش های مربوط  طبق لزوم دید ریاست مربوطه.
 9. تهیه راپور های مورد نیازازبخشهای مربوط اداره   بمنظورترتیب وتوحید  گزارش عمومی.
 10. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمر ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • درجه تحصیل
 •  بکلوریا ، به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • یک سال تجربه مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • توانائی استفاده از تکنالوژی معلوماتی و حاکمیت به ساختار دیتابیس وگزارشدهی.  .
 • داشتن آشنائی کامل به برنامه های SQLو Query (ساختن دیتابیس).