مدیرعمومی استخدام

 (لایحۀ وظایف)

عنوان وظیفه       :  مدیرعمومی استخدام

وزارت و یا اداره  :   ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری

موقعیت             :   کابل

بخش                : ریاست منابع بشری

بست                 : (4)    یک بست

گزارش دهی به    : آمریت استخدام

گزارش گیری از   : کارمند تحت اثر

کود                  : )03414– 90 – 67)

هدف وظیفه:   مدیریت پروسه استخدام درمطابقت با قانون ،مقررات وطرزالعمل های کارکنان خدماتی .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های ،ماهوار ،ربعوار وسالانه مدیریت درمطابقت با پلان ریاست .
 2. کنترول از طی مراحل پروسه استخدام ،اعلان توزیع فورمه شارت لست ومطلع ساختن کاندیدان شارت لست شده غرض اخذ مصاحبه وامتحان تحریری ،انتخاب کاندیدان مؤفق .
 3. حصول اطمینان از صورت استخدام کارکنان مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی ،مقررات وطرزالعمل های استخدام ،انتخاب ،جابجائی ،تبدیلی وتعیینات .
 4. ارائه مشوره های لازم درقسمت پروسه استخدام ( توظیف ،تبدیل ،تنقیص وتقررمجدد ) به رئیس منابع بشری .
 5. کنترول ازامور تقرر ،تبدل ،انفکاک انفصال وسایرامور مدیریت استخدام وصدور هدایات لازم درقسمت اجرای آن.
 6. حصول اطمینان ازتحریرمکاتیب ،پیشنهادات استعلام های تقرر ،تبدل وانفکاک غرض ارسال به مراجع مربوطه .
 7. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   اداره .

 

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • در جه تحصیل :
 • بکلوریا به درجات بالاتر تحصیلی ارجیحت داده میشود.

 

 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه ) :
 • یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

 

 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) :

 

 • آموزش های داخل خدمت مرتبط بوظیفه، ،و اشنایی با کمپیوتر و انتر نت .