مدیریت عمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

 (لایحۀ وظایف)

عنوان وظیفه       :  مدیریت عمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

وزارت /  اداره    :   ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری

موقعیت             :   کابل

بخش               : ریاست منابع بشری

بست                 : (4)

گزارش دهی به    : آمر ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

گزارش گیری از   :  کارمندان تحت اثر

کود                  : )013–14– 90 – 67)

هدف وظیفه:   کنترول از ترتیب دوسیه های سوانح ،ارزیابی اجراا ت و دیتابیس منابع بشری

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و  سالانه جهت دستیابی به اهداف تعین شده.
 2. کنترول  از ترتیب دوسیه های سوانح  واجرای حقوق ترفیع وسایر مسائل مربوط به امور ذاتی مامورین جهت اجرای به موقع امور .
 3. کنترول از شیوه ثبت ارقام و معلومات دوموگرافی به منظور داشتن معلومات دقیق ازوضعیت بست .
 4. تحکیم روابط کاری باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جهت تطبیق پالیسی هاورهنمود های مربوط سوانح مامورین.
 5. حصول اطمینان  از حفظ دوسیه های سوانح مامورین به منظور ایجاد سیستم دیتابیس .
 6. حصول اطمینان از طرح انکشاف وتجدید سیستم بانک  معلوماتی منابع بشری در اداره  (HRMIS) .
 7. کنترول  از تطبیق یکسان رخصتی های مامورین جهت تحکیم عدالت  .
 8. ارزیابی از کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 9. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف   اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • در جه تحصیل :
 •  بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ترجیع داده می شود.
  • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه ) :
 • یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) :
 • اداره ومنجمنت،مفاهمه و ارتباطات ، تسلط به زبان های  دری و پشتو و دسترسی به کمپیوترو انترنت .