مدیر عمومی نرم افزار

 (لایحه وظایف)

عنوان وظیفه            : مدیر عمومی نرم افزار

وزارت / یا ادار ه     :  اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت                 : کابل

بخش                  : آمریت تکنالوژی معلوماتی

 بست                   : (4)

گزارش دهی به       : آمر تکنالوژی معلوماتی

گزارش گیری از     : کارمندان تحت اثر

کود                     : )038–16– 90 – 67)

هدف وظیفه:  کنترول و تنظیم امور نرم افزار تکنالوژی معلوماتی جهت فعال نگهداری سیستم.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان منظم كاري هفته وار،ماهوار،ربعوار جهت رسیدن به هدف  .
 2. چك  نمودن ماهوار نرم افزار كمپيوتر ها  غرض حصول اطمینان از فعال بودن آنها.
 3. رفع مشكلات نرم افزار کمپیوترهای کارمندان  درسطح اداره جهت استفاده انها   .
 4. آماده ساختن و محافظت  تمام سافت ویرنرم افزار ها بمنظور ارائه خدمات کمپیوتری .
 5. تحریر پیشهادات و مکاتیب  به منظور  تهیه نرم افزارها  .
 6. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 1. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 •  درجه تحصیل :
 • بکلوریا   به لیسانس کمپیوتر ساینس ترجیع داده میشود .
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • یک سال تجربه کاری مرتبط به  وظیفه .

 

 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • تخنیک  و شناخت  سافت ویر وبلدیت به لسان انگلیسی .