آمر تکنالوژی معلوماتی

 (لایحه وظایف)

عنوان وظیفه          : آمر تکنالوژی معلوماتی

وزارت / اداره       :  اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت                 : کابل

بخش                  : آمریت تکنالوژی معلوماتی

بست                    : (3)

گزارش دهی به       : معاون مالی واداری

گزارش گیری از      : کارمندان تحت اثر

کود                     : )03516– 90 – 67)

هدف وظیفه:   طرح ، تطبیق و نظارت از تطبیق پالیسی آمریت تکنالوژی معلوماتی  .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتيب پلان هاي كاري ماهوار،ربعوار درمطابقت  با پلان كاري سالانه رياست جهت اجرای وظایف پلان شده.
 2. مدیریت ورهبری کارمندان تحت اثر جهت اجرای بهتر وظایف شان. .
 3. کنترول  ازامور فني وتخنيكي خدمات تکنالوژی معلوماتی جهت اجرای خدمات بهترکمپیوتری وانتر نت .
 4. حصول اطمينان از فعال بودن سیستم  تکنالوژی شعبات جهت جلوگیری از سکتگی در کار .
 5. چک وكنترول شبكه نتورك غرض استفاده هرچه بهتر ازآن درامرتسريع وتسهيل امور.
 6. اتخاذ تدابیر غرض توسعه و انکشاف سیستم عرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی  .
 7. ترتیب پیشنهاد جهت رفع نواقص کمپیوترها ودستگاه تکنالوژی معلوماتی  .
 8. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 9. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 1. درجه تحصیل :
 • فوق بکلوریا به لیسانس کمپیوتر ساینس  ترجیح داده می شود .
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • توانایی استفاده از کمپیوتر ( هادویر وسافت ویر کمپیوتر،انترنت) ، بلدیت کامل به لسان های رسمی کشور ، لسان انگلیسی  و  اداره ومنجمنت .