آمر ثبت دارائی ها و جایداد ها

 

 (لایحۀ وظایف)

عنوان وظیفه       : آمر ثبت دارائی ها و جایداد ها

وزارت و یا اداره  :   ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری

موقعیت             :   کابل

بخش               :  ریاست ثبت و رسیدگی به دارائی ها

بست                 :  ( 3)

گزارش دهی به    : رئیس ثبت و رسیدگی به دارائی ها

گزارش گیری از   : کارمندان تحت اثر

کود                   : )007–13– 90 – 67)

هدف وظیفه : رهبری ومدیریت ،اجراآ ت درمورد ثبت دارائی های مامورین عالی رتبه و مقامات رهبری دولت بمنظور مبارزه علیه فساد اداری در مطابقت با  پالیسی اداره.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. . ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه در مطابقت به  پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف متوقعه.
 2. مدیریت و رهبری پرسونل  تحت اثر جهت رسیدن به اهداف پلان شده.
 3. تطبیق پالیسی ها مطابق به اوامر مقام ریاست در رابطه به ثبت دارائی های مامورین بمنظور مبارزه علیه فساد اداری.
 4. تامین ارتباط با ادارات دولتی جهت  ثبت دارائی مامورین عالی رتبه،به منظور دستیابی به اندازه دارائی های آنها. 
 5. همکاری  با مقام ریاست در تهیه رهنمود ،و طرزالعمل های ثبت دارائی مامورین بمنظور مبارزه علیه فساد اداری.
 6. تنظیم فعالیت های بخش مربوط در محدوده ستراتیژی اداره بمنظور اکمال فورم های ثبت دارائی غرض دستیابی به معلومات دقیق فساد اداری .
 7. اتخاذ تدابیرموثرغرض استفاده از  تجارب بهتر بین المللی در ثبت واشاعه دارائی های مامورین .
 8. ترتیب وتهیه فورم ها ی ستندرد مورد ضرورت در تفاهم با رئیس مربوطه جهت ثبت دارائی مامورین عالیرتبه دولت.
 9. نظارت از ار سال بموقع فورمه های ثبت دارائی مامورین به ادارات دولتی غرض حصول معلومات.
 10. نظارت ازتکمیل فورم هاو ثبت دارائی مامورین دردفاتر مربوط غرض حصول اطمینان.
 11.  نظارت از اشاعه دارائی های مامورین درسانه ها مطابق پالیسی اداره جهت آگاهی عامه بعداز هدایت مقام اداره  عالی  مبارزه  علیه فساد اداری .
 12. اتخاذ تدابیر غرض تدویر ورکشاپ ها و سمینار های آموزشی در مورد تطبق پالیسی ها و طرزالعمل های ثبت  دارائی  مامورین به منظور ارتقای ظرفیت مامورین.
 13. ارزیابی کیفیت اجراآت مامورین تحت اثر بمنظور ارتقای سطح بازدهی کاری .
 14. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • درجه تحصیل :
 • لیسانس حقوق واقتصاد ، به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • دو سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): .
 • مدیریت  ، رهبری و توانائی استفاده از کمپیوتر(پروگرام آفس).