آمرتدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی

 

 (لایحۀ وظایف)

عنوان وظیفه       :   آمرتدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی

وزارت و یا اداره  :   اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت             :   کابل

بخش                :  ریاست  ستراتیژی وتوحید پلان

بست                 :  ( 3 )      

گزارش دهی به    :  رئیس ستراتیژی وتوحید پلان

گزارش گیری از   :  کارشناسان مربوطه

کود                  : ( 031- 05- 90 – 67)

هدف وظیفه:  کنترول از پروسه  تدقیق و انکشاف استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتور خصوصی.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری اداره مربوطه جهت حصول اهداف پلانی.
 2. مدیریت ورهبری پرسونل مربوطه غرض حصول اهداف کاری .
 3. توظیف کارشناسان جهت تدقیق و انکشاف استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری درموسسات ، شاروالیها وسکتور خصوصی.
 4. کنترول ازموجودیت پلان های عملیاتی درسکتور های مختلف موسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی به منظور تدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.
 5. کنترول ازموجودیت پلان های تدابیری درسکتور های مختلف موسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی به منظور تدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.
 6. شناسائی موانع دررابطه به تطبیق پلان های عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری در موسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصی به منظور تثبیت نقاط ضعیف وقوی دربخش تدقیق وانکشاف استراتیژی .
 7. تحلیل گزارشات واصله ازوضعیت تدقیق وانکشاف استراتیژی موسسات ، شاروالیها وسکتورخصوصیجهت کاهش ومحو فساد اداری.
 8. کنترول و ارزیابی ازکیفیت اجراآت کارمندان مربوطه به منظور تطبیق برنامه های کاری .
 1. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • درجه تحصیل :
 • لیسانس حقوق ، شرعیات واقتصاد به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • دوسال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • مدیریت تحلیل واستراتیژی واستفاده ازتکنالوژی معلوماتی.