رئیس زون ساحوی مرکز

 (لایحه وظایف)

 

عنوان وظیفه       : رئیس زون ساحوی مرکز

وزارت و یا اداره  :   ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری

موقعیت             :   ولایت   کابل

بخش              :   زون ساحوی مرکز  

بست                 : ( 2)

گزارش دهی به    : معاون مسلکی وپالیسی . 

گزارش گیری از   : کارمندان تحت اثر

کود                  : ( 001 – 01 – 90 – 67 )

هدف وظیفه: اداره رهبری ونظارت ازتطبیق پلان،پالیسی ها و طرزالعمل های اداره در بخش ساحوی مرکز.

 

 مسؤلیت های وظیفوی:

 

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه بخش در مطابقت به ستراتیژی اداره جهت رسیدن به اهداف متوقعه.
 2. مدیریت و رهبری  مامورین تحت اثر بمنظور تطبیق اهداف پلانی .
 3. طرح وتکمیل پالیسی های اداره مربوط به زون ساحوی بمنظور بهتر سازی پالیسی های مبارزه علیه فساد اداری .
 4. رهبری ونظارت ازتطبیق پالیسی ها ، احکام و هدایات مقام رهبری اداره عالی عالی مبارزه علیه فساد اداری در ولایات مربوط در محدوده ستراتیژی تعین شده غرض مبارزه علیه فساد اداری.
 5. ترتیب بودجه سال مالی بخش  جهت تامین مصارف عادی وانکشافی.
 6. اطمینان از امور مالی ،اداری وبودجوی بخش بمنظور تامین شفافیت بهتر و تطبیق پلان های مالی.
 7. طرح میکانیزم و طرز العملهای نظارت وارزیابی برای بخش غرض رهنمائی  کارمندان و ایجاد شفافیت در روند اجراآت هر شعبه .
 8. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی وارتقای سطح بازدهی.
 9. مدیریت کارکنان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام موثر، تشویق ، رشد وآموزش آنها تا بتوانند مسؤلیت های خویش را مطابق معیارهای مورد نیازاجرا نمایند .
 10. اجرای سایروظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات اداره وسایرقوانین کشور .

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

 1. درجه تحصیل :
 • لیسانس حقوق وشرعیات به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • پالیسی سازی و پلانگزاری سازماندهی و رهبری کنترول ، بلدیت به زبان انگلیسی و توانائی استفاده کمپیوتر.