رئیس ستراتیژی وتوحید پلان

 (لایحۀ وظایف)

 

عنوان وظیفه       :  رئیس ستراتیژی وتوحید پلان

وزارت و یا اداره  :   اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

موقعیت             :   کابل

بخش                :  ریاست  ستراتیژی وتوحید پلان

بست                 :  ( 2 )

گزارش دهی به    :  معاون مسلکی و پالیسی

گزارش گیری از   :  کارمندان تحت اثر

کود                  : 001- 05- 90 – 67

هدف وظیفه:      تدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، جمع بندی وگزارشدهی ازتطبیق پلان .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری اداره مربوطه جهت حصول اهداف پلانی.
 2. مدیریت ورهبری پرسونل مربوطه غرض تطبیق اهداف کاری .
 3. طرح ، تدوین وانکشاف  ستراتیژی اداره عالی نظار در سطح کشوربه منظورارتقای سطح بازدهی کاری.
 4. تامین هماهنگی بین کلیه  نهاد های دولتی وغیردولتی جهت نهائی سازی ستراتیژی کارأ و موثر مبارزه علیه  فساد اداری .
 5. حصول اطمینان از صورت موجودیت پلان های عملیاتی بخشهای مربوط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری  در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری به منظور تحلیل ، توحید وگزارشدهی.
 6. تدقیق و انکشاف استراتیژی از صورت تطبیق پلان های عملیاتی بخشهای مربوط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری   در نهاد های دولتی وغیر دولتی.
 7. ارایه مشوره و پیشنهاد تجدید نظر در قسمت پلان استراتیژی و پالیسی های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.
 8. کنترول از شیوه جمع آوری ارقام و معلومات ها به منظور تهیه گزارش از فعالیت های کاری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری .
 9. ارایه معلومات، ارقام و دست آورد های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری از طریق دیتابیس  برای جوانب ذیدخل.
 10. تامین هماهنگی فعالیت ها با سایر بخشهای مربوطه جهت بلند بردن موثریت ستراتیژی و پالیسی های مطروحه.
 11. هماهنگی اهداف استراتیژیک برنامه های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و ادارات شامل در استراتیژی مشترک انکشاف ملی
 12.  تدویر ورکشاپ های آموزشی جهت معرفی اهداف و پلان های استراتیژیک اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.
 13. کنترول و ارزیابی ازکیفیت اجراآت کارمندان سایر بخشهای بخشبه منظور ایجاد موثریت و مثمریت در تطبیق برنامه های کاری بخش های مربوطه.
 14. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 

 • درجه تحصیل :
 • لیسانس به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 • صرف لیسانس رشته های اداره ومنجمنت ،علوم اجتماعی ،حقوق واقتصاد می تواند پُست را احراز نماید .
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • سه سال مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • مدیریت پلان گذاری ، تحلیل ، ارتباطات و استفاده از تکنالوژی معلوماتی بلدیت کامل با لسان های رسمی کشور .