رئیس ثبت و رسیدگی به دارائی ها

 (لایحۀ وظایف)

عنوان وظیفه       : رئیس ثبت و رسیدگی به دارائی ها

وزارت و یا اداره  :   ادارۀ عالی مبارزه علیه فساداداری

موقعیت             :   کابل

بخش               :  ریاست ثبت و رسیدگی به دارائی ها

بست                : ( 2)

گزارش دهی به    : معاون مسلکی وپالیسی   

گزارش گیری از   : کارمندان تحت اثر

کود                  : )001–13– 90 – 67)

هدف وظیفه: رهبری ومدیریت ،تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های اداره در بخش ثبت واشاعه دارائی های مامورین عالی رتبه دولت درامرمبارزه علیه فساداداری .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به ستراتیژی اداره جهت رسیدن به اهداف متوقعه.
 2. مدیریت و رهبری مامورین تحت اثر بمنظور تطبیق اهداف پلانی .
 3. ارائه طرح ها در تکمیل پالیسی ها و طرزالعمل ها  و مقرره های  ثبت دارائی های مامورین دولت به مقام اداره بمنظور اتخاذ تدابیر بهتردرمبارزه علیه فساد اداری.
 4. تطبیق پالیسی ها در راستای ثبت واشاعه دارائی های مامورین جهت برآورده شدن اهداف پلانی.
 5. کنترول ازپروسه تدقیق و  ثبت دارائی مامورین به ارتباط قضایای فساد اداری بمنظور اجراآت بموقع.
 6. تامین ارتباط  باادارات دولتی بمنظور ثبت دارائی های مامورین درفورمه های مربوط از طریق مقام اداره.
 7. بکار گیری تجارب موفق بین المللی در راستای ثبت دارائی های مامورین عالی رتبه دولت مطابق با پالیسی مبارزه علیه فساد اداری.
 8. طرح فارمت  فورمه های ثبت دارائی های مامورین به منظورثبت دارائی وجایداد ها.
 9. کنترول از نشر واشاعه دارائی های مامورین بعد از اخذ هدایت مقام ریاست در رسانه ها غرض آگاهی عامه مطابق پالیسی اداره .
 10. کنترول ونظارت از تدویر ورکشاپ ها و سیمینار ها در مورد تطبق پالیسی ها و طرزالعمل های  ثبت واشاعه دارائی های مامورین عالی رتبه جهت ارتقای ظرفیت مامورین مربوط.
 11. کنترول از امور دیتابیس بمنظور حفظ و مصئونیت اسرار اسناد اطلاعات و شکایات وارده.
 12. ارزیابی کیفیت اجراآت مامورین تحت اثر بمنظور ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
 13. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

 • درجه تحصیل :
 • لیسانس حقوق و  اقتصاد به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 • سه سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • مدیریت ،رهبری ،تحلیل و ارتباطات و استفاده از تکنالوژی معلوماتی و بلدیت به زبان انگلیسی .