اعلان بست های رقابتی کارمندان ریاست های مرکزی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

اعلان بست های رقابتی کارمندان ریاست های مرکزی اداره عالی مبارزه علیه فسا اداری

شماره

ریاست مربوطه

بست

تعداد بست

وظیفه

تاریخ اعلان

تاریخ ختم اعلان

ملاحظات

1

ریاست مالی واداری

2

یک  بست

ریاست مالی واداری

23/2/1396

3/3/1396

 

2

ریاست تفتیش داخلی

2

یک  بست

ریاست  تفتیش   داخلی

23/2/1396

3/3/1396

 

3

ریاست بررسی و تحلیل قضایا

2

یک  بست

ریاست بررسی و تحلیل قضایا

23/2/1396

3/3/1396

 

4

ریاست ثبت و رسیده  گی به دارائی ها

2

یک  بست

ریاست ثبت و رسیده گی به دارائی ها

23/2/1396

3/3/1396

 

5

ریاست بررسی و تحلیل قضایا

4

یک  بست

مدیرعمومی دیتابیس و گزارش دهی

23/2/1396

3/3/1396

اعلان  مجدد

6

ریاست بررسی و تحلیل قضایا

4

یک بست

کارشناس بررسی و تحلیل سکتور  خصوصی ومیثاق بین المللی

23/2/1396

3/3/1396

 

7

ریاست ثبت و رسیده  گی به دارائی ها

5

یک  بست

مدیرتحلیل ارقام

23/2/1396

3/3/1396

 

8

ریاست مالی و اداری

5

یک  بست

مدیربودجه عادی

23/2/1396

3/3/1396

 

9

ریاست دفـــتر

5

یک  بست

مدیرتشریفات 

23/2/1396

3/3/1396

 

10

آمریت تکنالوژی  معلوماتی

5

یک  بست

تکنیشن

23/2/1396

3/3/1396

 

11

ریاست مالی و اداری  

7

یک  بست

دریور

23/2/1396

3/3/1396

 

 

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی ولایحه وظایف را آزآمریت استخدام این اداره، درصورت معلومات بیشتر به شماره ( 0752043845 ) در تماس شده حل مطلب بدارند.

لایحه وظایف را از لینک زیر به دست بیآورید.

  ریاست مالی واداری

ریاست  تفتیش   داخلی

ریاست  بررسی  وتحلیل قضایا

ریاست  ثبت  ورسیده  گی  به دارائی  ها

مدیرعمومی  دیتابیس  وگزارش دهی

کارشناس بررسی  وتحلیل سکتور  خصوصی ومیثاق بین المللی

مدیرتحلیل ارقام

مدیربودجه  عادی

مدیرتشریفات

تکنیشن نرم افزار

دریور