خبر نامه

هموطنان عزیز
در جلسه عمومی مؤرخ 14/1/1396 مجلس محترم ولسی جرگه، مطالبی پیرامون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری و ماده 12 قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری از جانب نمایندگان محترم مجلس ارایه شد که لازمست چند ماده قانون را که ارتباط بیش‌تر با نظریات ارایه شده دارند، به آگاهی هموطنان عزیز برسانیم:
ماده اول:
-    این قانون در روشنی احکام مندرج ماده هفتم، جزء 3 ماده هفتاد و پنجم و ماده یکصدو چهل و دوم قانون اساسی افغانستان و رعایت میثاق ملل متحد علیه فساد اداری به منظور تنظیم امور مربوط به نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری وضع گردیده است.

«مبنای حقوقی و قانونی ایجاد اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری»
ماده دوازدهم:
(1)    اداره عالی نظارت، دارایی مقامات مندرج ماده یکصدو پنجاه وچهارم قانون اساسی افغانستان را ثبت، رسیدگی و نشر می‌نماید.
(2)    اداره عالی نظارت مکلف است دارایی های اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی و ولسوال ها، معینان وزارت ها، روسای ادارات و کمیسیون های مستقل، سفرا، والی ها و شاروال ها و معاونان آنها، قضات، خارنوالان، افسران وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ولسوالان، مامورین رتبه دوم و بالاتر از آن و کارکنان بخش های امور مالی، حسابی و تدارکاتی را قبل از اشغال وظیفه و همه ساله ثبت، رسیدگی و عنداللزوم نشر نماید.
به نظر ما ایجاد این اداره کاملاً جنبۀ قانونی داشته و ماده 12 که مقامات دولتی به شمول اعضای محترم شورای ملی را مکلف به ثبت دارایی های شان ساخته، هیچگونه تضاد و تناقضی با احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، احکام شریعت غرای اسلامی و خواستهای بر حق هموطنان  و جامعه جهانی نداشته  و مشکل خاصی برای هیچ کسی و مرجعی و مقامی که زندگی قانونمند و شفافی داشته باشد، ایجاد نمی‌کند.