ثبت دارایی های مقامات عالی رتبۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری از سوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری!


به سلسلۀ ثبت و اشاعه دارایی های کارمندان عالی رتبۀ دولت، مورخ 15 حمل سال 1396 پروسه ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری در حضور داشت هیئت ریاست ثبت و رسیدگی به دارایی های ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به تعداد 11 تن از مقامات عالی رتبۀ آن مرکز به شمول رئیس عمومی، معاونین، رؤسا و کارمندان واجد شرایط بخش¬های مالی، حسابی، و تدارکاتی، دارایی های منقول و غیر منقول شان، طی فورمه خاص و معیاری در مقر آن مرکز، ثبت گردید.

ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری مطابق مادۀ 154 قانون اساسی مکلف است دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزراء، اعضای ستره محکمه و لوی څارنوالی را قبل و بعد از دورۀ خدمت ثبت، رسیدگی و نشر نماید و مطابق مادۀ 12قانون اداره دارایی های اعضای شورای ملی، روسای ادارات و کمیسیون های مستقل، سفرا، والی ها، اعضای شورا های ولایتی، شاروال ها و معاونان آنها، قضات، څارنوالان، افسران وزارت دفاع و امور داخله، مامورین رتبه دوم و تدارکاتی را قبل از اشغال وظیفه و همه ساله ثبت، رسیدگی و عنداللزوم نشر نماید.
خبرنگار: جاوید شیرزاد