خبرنامه

مورخ 11/2/1396

معرفی12 تن از کارمند ولایت فراه به څارنوالی!
ریاست زون ساحوی غرب ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری بر اثر شکایات واصله و رسیدگی به قضایایی فساد اداری، مطابق قانون و صلاحیت رسیدگی به جرایم فساد اداری، هیئت را به ولایت فراه اعزام نموده، که در اثر تحقیق و بررسی ابتدایی هیئت موظف، 6 تن از ریاست فواید عامه و 6 تن از شاروالی ولایت فراه، به اتهام جرایم فساد اداری، اختلاس و سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی متهم و به ریاست څارنوالی ولایت فراه جهت پیگرد عدلی و قضایی معرفی گردیدند.