ملاقات و دیدار دوجانبه رئیس ادارۀ عالی مبارز علیه فساد اداری با سفیر دولت چین در مقر آن سفارت


محترم سیدغلام حسین فخری رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری و محترم محمد امین خُرمجی معاون پالیسی و مسلکی این اداره، به تاریخ 30 حمل 1396 با سفیر دولت جمهوری چین مقیم کابل دیدار و روی مسایل مربوط به روند مبارزه علیه فساد اداری در کشور بحث و تبادل نظر نموده اند.
در این دیدار روی اهمیت و ضرورت مبارز ه علیه فساد اداری در افغانستان برای ایجاد یک دولت با ثبات و متعهد به تطبیق قانون، تأمین عدالت،  شفافیت، حسابدهی و ارایۀ خدمات عام المنفعه و تعهد رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تحقق این اهداف  از سوی رئیس عمومی این اداره صحبت همه جانبه صورت گرفت.
در این ملاقات سفیر دولت جمهوری چین از تعهد واقدامات رهبری حکومت وحدت ملی و ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به نیکی یاد نموده افزودند که فساد اداری امروزه یک تهدید جدی برای دولت‌ها و شهروندان در تمام کشور‌ها می‌باشد و مبارزه علیه آن نیازمند یک مبارزه دوامدار، هماهنگی و همکاری همه کشورها می‌باشد.  دولت چین روی حسن نیتی که‌دارد، حاضر است برای مبارزه علیه فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب با دولت و مردم افغانستان، به خصوص برنامه‌های ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری همکاری همه جانبه نماید.
در پایان این دیدار سفیر محترم دولت چین به هدف تشریک تجارب آن کشور در مبارزه با فساد و مفسدین،  دو بستۀ برنامۀ آموزشی در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری را در کشور چین به ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری ارایه داشتن، که رهبری ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری از آن ابراز سپاس و امتنان نمودند.