خبرنامه

مورخ 18/2/1396

معرفی 11 تن از کارمندان و منسوبین ولایت ننگرهار و ولایت کنر به څارنوالی!
ریاست زون ساحوی شرق ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، یک تن از اعضای مسلکی آمریت حقوق ریاست عدلیه ننگرهار را بالفعل به ارتباط اخذ رشوۀ مبلغ (100000) یکصد هزار کلدار پاکستانی، دستگیر و به څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار جهت پیگرد عدلی و قضایی معرفی نموده است.
و همچنان چهارتن از کارمندان قومندانی امنیه ولسوالی بهسود را بالفعل در جریان اخذ رشوۀ مبلغ (500) پنجصد دالر امریکایی گرفتار و مظنونین به څارنوالی عسکری ولایت ننګرهار جهت پیگرد عدلی و قضایی معرفی گردیده¬اند.
در اثر تحقیق و بررسی ابتدایی ریاست زون ساحوی شرق، مدیر خدمات و دو تن از کارمند آمریت سکتوری و تخنیکی شاروالی ننگرهار را جهت عدم اجراآت پیرامون غصب زمین و 7 تن از غاصبین که در مورد قضیه کسب مسؤلیت نموده اند، غرض تحقیق و تعقیب عدلی به ریاست څارنوالی ولایت ننګرهار معرفی شدند.
و یک تن از څارنوال عسکری و 3 تن از سربازان پولیس ملی بالفعل در جریان اخذ رشوۀ مبلغ (10000) ده هزار کلدار پاکستانی، از سوی کارمندان این اداره دستگیر و به څارنوالی عسکری ولایت کنر جهت پیگرد عدلی و قضایی معرفی گردیده¬اند.