امضای تفاهمنامه با پوهنتون خاتم النبین از سوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری


ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ 18ثور سال 1396 تفاهمنامۀ را با هیئت رهبری پوهنتون خاتم النبین به امضا رسانید.
هدف از امضای این تفاهمنامه معرفی پنج تن از کارمندان اداره جهت فراگیری آموزش های دورۀ لیسانس به مدت چهار سال در پوهنتون فوق که از بودجه ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری تمویل می گردد، عنوان گردیده است.