اعلامیه

در دو سه روز اخیر از طریق رسانه های جمعی مطلبی به نشر می رسد که گویا معاون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری از جانب مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری بازداشت و تحت تحقیق قرار دارد.
به آگاهی هموطنان محترم رسانیده می شود که فرد بازداشت شده متکی به حکم 1409 مورخ 11/5/95 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به وظیفه شان در این اداره خاتمه بخشیده شده و گرفتاری موصوف با اجراآت دوران ریاست اداری و مالی شان در وزارت ترانسپورت ارتباط دارد.
ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری متوقع است که مرکز عدلی و قضایی با جدیت و دقت تمام قضیه را تحت رسیدگی قرار داده، عدالت اجتماعی را در زمینه تحقق بخشند.

با احترام

ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری