نشر فهرست روساء و مسؤلین ادارات ولایات شمال که فورم ثبت دارایی های شان را تا اکنون تسلیم این اداره ننموده اند.

 

مورخ 2/5/1396

خبرنامه 8 

ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به اساس حکم مادۀ ۱۵۴ قانون اساسی افغانستان، ماده ۱۲ قانون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، حکم و فرامین مقام عالی ریاست دولت دارایی­های مقامات عالی رتبه دولتی را ثبت، تدقیق و نشر می­نماید.

به اساس نامۀ(16842) مورخ 25/12/1395 ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و هدایت جلالتمآب رئیس جمهور فهرست نام مقامات عالی رتبۀ دولتی که تا حال دارایی­های شان را ثبت نکرده­اند، ذیلاً نشر می­شود.

اداره مربوطه

وظیفه

نام و تخلص

شماره

اداره مستقل ارگانهای محلی

رئیس شهرک بندری حیرتان

الحاج عبدالروف امیری

1

شورای ولایتی ولایت بلخ

رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ

محمد ابراهیم خیر اندیش

2

//

وکیل شورای ولایتی ولایت بلخ

محمد هاشم عظیمی

3

//

وکیل شورای ولایتی ولایت بلخ

محمد امین دره صوفی

4

//

وکیل شورای ولایتی ولایت بلخ

سید عبدالله مسرور

5

//

وکیل شورای ولایتی ولایت بلخ

غلام سخی لاله

6

//

وکیل شورای ولایتی ولایت بلخ

محمد آصف مهمند

7

//

معاون شورای ولایتی ولایت بلخ

ذبیح الله کاکر

8

//

منشی شورای ولایتی ولایت بلخ

طاهره حقجو

9

ریاست حارنوالی ولایت بلح

حارنوال

ذبیح الله

10

//

حارنوال ولسوالی نهر شاهی

محمد عثمان فاروق

11

ریاست محکمه استناف ولایت فاریاب

رئیس محکمه دیوان جزاء

غلام فاروق فقیری

12

//

عضو دیوان جزاء

سید حبیب الله

13

//

رئیس محکمه ابتدائیه شهری

عبدالله

14

//

رئیس دیوان مدنی استناف

عبدالمنان

15

//

قاضی

عبدالواحد

16

//

قاضی محکمه شهری

محمد طاهر

17

ریاست گمرک ولایت فاریاب

سرپرست گمرک اندخوی

فیض الله فاضل

18

//

معاون صادرات گمرک اندخوی

احمد شاه

19

ریاست عمومی نورم استندرد

آمر نورم استندرد ملی آقینه

محمد باهر

20

ریاست عمومی مواد نفتی

مدیر مواد نفتی آقینه

آرین

21

اداره خدمات آقینه

آمر اداره خدمات بندر آقینه

حبیب الله

22

مقام ولایت فاریاب

ولسوال خان چهار باغ

انجینر محمد اکبر ایرکین

23

//

ولسوال اندخوی

سلطان محمد سنجر

24

شاروالی آقینه

شاروال آقینه

محمد انور

25

وزارت امور سرحدات و قبایل

رئیس امور سرحدات و قبایل ولایت جوزجان

میرویس خشکیار

26

وزارت امور شهر سازی و مسکن

رئیس امور شهر سازی ولایت جوزجان

عبدالحسین ناصری

27

وزارت معارف

رئیس معارف ولایت جوزجان

عبدالحی یشین

28

وزارت صحت عامه

رئیس صحت عامه ولایت جوزجان

دوکتور فریدون حبیب

29

 

طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، مقامات شامل این فهرست از تاریخ نشر این خبرنامه الی 20 روز فرصت دارند تا فورم دارایی­های شان را ثبت و به این اداره ارسال فرمایند.