تدویر برنامه آگاهی دهی در امر مبارزه علیه فساد اداری از سوی اداره عالی در انستیتوت نیما

 
برنامه آگاهی دهی به تاریخ 29/5/ 96  از سوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد ادای با اشتراک فارغ التحصیلان انستیتوت نیما در تالار آن انستیتوت برگذار گردید. 
هدف از تدویر برنامه، ترویج و تبلیغ فرهنگ امانت داری، صداقت در انجام وظایف و تعهد در امر مبارزه با فساد اداری، تغییر مثبت افکار عامه از طریق آگاهی دهی پیرامون اضرار فساد اداری و پیامد های ناگوار آن و انتقال گستردۀ مفاهیم مورد نظر به شهروندان کشور و جلب همکاری و حمایت همه اقشار جامعه به ویژه محصلان در روند مبارزه علیه فساد اداری عنوان گردید.  
در برنامه موضوعات مربوط به آگاهی دهی در امر مبارزه علیه فساد اداری، چگونگی راه های جلوگیری و وقایه از فساد اداری، علل و انگیزه های فساد اداری، پیامد ها و اضرار فساد اداری در جامعه به بحث گرفته شده، روی موضوعات با اشتراک کننده گان تبادل نظر صورت گرفته و دیدگاه ها و نظریات حاضرین در برنامه به اشتراک گذاشته شد.
در ختم برنامه به حاضرین پرسش نامه های راجع به چگونگی و نحوه برگزاری برنامه، موضوع برنامه، روش های استفاده از سیمینارها، نقش مردم در امر مبارزه علیه فساد اداری و ارایه پیشنهادات مشخص برای بهتر شدن و پر بار شدن مطالب برنامه های بعدی و ارایه راه کارهای لازم توزیع گردید.