تدویر برنامه آگاهی دهی در امر مبارزه علیه فساد اداری از سوی ادارۀ عالی مبارزه در وزارت اطلاعات و فرهنگ

 
برگزاری سیزده و مین برنامه آگاهی دهی بر اساس  تفاهم نامۀ میان وزارت و ادارۀ عالی جهت راه اندازی برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در امر مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ 3/7/ 96  از سوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد ادای با اشتراک روسای وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار آن وزارت تدویر گردید.
در برنامه موضوعات مربوط به آگاهی دهی در امر مبارزه علیه فساد اداری، چگونگی راه های جلوگیری و وقایه از فساد، علل و انگیزه های فساد، پیامد ها و اضرار فساد اداری در جامعه به بحث گرفته شده، روی موضوعات با اشتراک کننده گان تبادل نظر صورت گرفته و دیدگاه ها و نظریات حاضرین در برنامه به اشتراک گذاشته شد.
در ختم برنامه ضمن تفویض تحسین نامه برای دستندرکاران برنامه، به حاضرین پرسش نامه های راجع به چگونگی و نحوه برگزاری برنامه و ارایه پیشنهادات مشخص برای بهتر شدن و پر بار شدن مطالب سیمینار و ارایه راه کارهای لازم توزیع گردید. 
هدف از تدویر برنامه آگاهی دهی، ترویج و تبلیغ فرهنگ امانت داری و صداقت میان کارکنان و منسوبین وزارت اطلاعات و فرهنگ، تغییر مثبت افکار عامه از طریق آگاهی دهی پیرامون اضرار فساد اداری و پیامد های ناگوار آن و انتقال گستردۀ مفاهیم مورد نظر به شهروندان کشور و جلب همکاری و حمایت همه اقشار جامعه به ویژه کارکنان خدمات ملکی در روند مبارزه علیه فساد اداری عنوان گردید.