اطلاعیۀ ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

اطلاعیۀ ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری!

اخیراً خبرهای مبنی بر استعفای محترم سید غلام حسین فخری رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری از طریق رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است که ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری نشر این موضوع را حقیقت ندانسته و آن‌را رد می‌نماید. ایشان هم اکنون برحال وظیفه بوده و مسوولیت‌های خویش‌راطبق قوانین و مقررات نافذۀ کشور به‌پیش می‌برند.
با احترام