لیست مقامات عالی رتبه دولت که فورم ثبت دارایی های شان را ارسال نموده اند

لیست مقامات عالی رتبه دولت که فورم ثبت دارایی های شان را ارسال نموده اند

اداره دولتی

وظیفه

نام و خلص

شماره

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیشنر، عضو بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

سید احمد راتب مظفری

1

//

کمیشنر

ولایت تبسم

2

//

کمیشنر، رئیس بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

روح الله امین

3

وزارت عدلیه

معین مالی و اداری

سید محمد هاشمی

4

دافغانستان بانک

معاون اول دافغانستان بانک

واحد الله نوشیر

5