ثبت دارایی های مقامات عالی رتبۀ وزارت سرحدات و قبایل از سوی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری!

به سلسلۀ ثبت و اشاعه دارایی های کارمندان عالی رتبۀ دولت، به تاریخ 20 عقرب سال 1396 پروسه ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه وزارت سرحدات و قبایل در حضور داشت هیئت ریاست ثبت و رسیدگی به دارایی های ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به تعداد 34 تن از مقامات عالی رتبۀ آن وزارت به شمول مشاورین و کارمندان واجد شرایط بخش های مالی، حسابی، و تدارکاتی، دارایی های منقول و غیر منقول شان، طی فورمه خاص و معیاری در مقر آن وزارت، ثبت گردید. 
 
ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری مطابق مادۀ 154 قانون اساسی مکلف است دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزراء، اعضای ستره محکمه و لوی څارنوالی را قبل و بعد از دورۀ خدمت ثبت، رسیدگی و نشر نماید و مطابق مادۀ 12 قانون اداره دارایی های اعضای شورای ملی، روسای ادارات و کمیسیون های مستقل، سفرا، والی ها، اعضای شورا های ولایتی، شاروال ها و معاونان آنها، قضات، څارنوالان، افسران وزارت دفاع و امور داخله، مامورین رتبه دوم و تدارکاتی را قبل از اشغال وظیفه و همه ساله ثبت، رسیدگی و عنداللزوم نشر نماید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خبرنگار: جاوید شیرزاد