قانون ثبت و اشاعة دارایی های مقامات و کارکنان دولتی تصویب گردید

قانون ثبت و اشاعة دارایی های مقامات و کارکنان دولتی که قبلاً طی فرمان شماره (154) 14/6/1396 ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردیده بود به روز دوشنبه مؤرخ 6 قوس 1396 با اکثریت آراء از سوی اعضای ولسی جرگه تصویب گردید.
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ضمن استقبال از تصویب این قانون، به نوبة اول از هیئت محترم اداری و اعضای محترم ولسی جرگه مراتب سپاس و امتنان خویش را در این زمینه ابراز نموده و این اقدام را در شرایط حساس کنونی در راستای تحکیم قانون، مبارزه علیه فساد اداری و تأمین شفافیت یک گام مؤثر می‌داند.
این اداره آرزومند است تا اعضای محترم پارلمان در جهت رعایت و تحقق عملی آن همکاری نموده و با توجه به اعتبار مرجع و مسوولیت نظارتی ولسی جرگه در تطبیق و نظارت از چگونگی تطبیق این قانون در چوکات دولت، ما را همکاری و حمایت نمایند.
تصویب این قانون روند ثبت و رسیدگی به دارایی های مقامات و کارمندان دولتی را حمایت قانونی بخشیده، مقامات و کارکنان دولتی را مکلف به ثبت دقیق دارایی ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز نموده، متخلفین و مقامات دولتی که کتمان حقیقت نموده و  اطلاعات غیر حقیقی را ارائه می‌نمایند مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد.
تصویب این قانون در کنار این که تسهیلات لازم برای تطبیق روند ثبت و اشاعه دارایی های مقامات دولتی را فراهم می‌سازد، ادارات دولتی و غیر دولتی شامل در این پروسه را مکلف به ارائه اطلاعات دقیق و به موقع نیز می‌نماید.

     با احترام