پیام تبریکیۀ ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

رهبری و کارمندان ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری  مراتب تبریکی و تمنیات خویش را برای وزرای محترم امور داخله، دفاع ملی، اقتصاد، تحصیلات عالی، زراعت و مالداری و آبیاری، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، ترانسپورت، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، امور سرحدات، اقوام و قبایل، کار، اموراجتماعی شهدا و معلولین که در جلسۀ تاریخی 13قوس 1396 ولسی جرگه، رأی اعتماد نمایندگان مردم را کسب نموده اند؛ ابراز می‌نمایند.
جا دارد از تصمیم نمایندگان ملت در ولسی جرگه برای ارایۀ رأی اعتمادشان به وزرای محترم، در شرایط حساس کنونی و قانونمند سازی اجراات این وزارت‌خانه‌ها ابراز قدردانی نماییم.
از آن‌جایی‌که روند مبارزه علیه فساد اداری مشارکت تمام وزارت خانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و تعهد جدی مسوولین نخست وزارت‌خانه‌ها‌را می‌طلبد، ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری ضمن آرزوی موفقیت برای وزرای محترم، آرزومند است تا اقدامات و برنامه‌ های عملی‌را برای مبارزه علیه فساد اداری، تأمین شفافیت، تقویت روند حسابدهی و پاسخگویی با توجه به منافع و ارزش‌های ملی و انکشافی کشور، در پرتو قوانین نافذه طرح و عملی نمایند.
از بارگاه ایزد متعال برای وزرای محترم آرزوی مؤفقیت و توفیقات مزید برای خدمتگذاری به مردم و کشور‌ را می‌نماییم.
با احترام
رهبری ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری