تجلیل از روز جهانی زن در ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری

 
هیأت رهبری ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری جهت گرامی داشت از هشت مارچ " روز جهانی زن" بتاریخ 22 حوت سال 1396 خورشیدی طی محفل با اشتراک رییس عمومی اداره جناب سید غلام حسین فخری، معاونین، روسا، کارمندان اناث و ذکور واحد جندر در تالار اداره تجلیل به عمل آورد. 
 
محفل با تلاوت چند از کلام الله مجید آغاز بعداً محترم رییس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ضمن قدردانی از روز جهانی زن گفت:" زن از جایگاه خاصی بر خوردار است کسی نیست که در بارۀ جایگاه زن سخن نگفته باشد هر پیامبر به نوبۀ خود و هر شاعر و نویسنده در زمینه ابراز سخن نموده است. پس زن مادر است، زن معلم است و امثال هم". آقای فخری همچنان اضافه نمودند" خوشبختانه مشکلات سد راه زنان افغان آرام آرام در وضع موجود رفع گردیده و امیدواری جهت تأمین حقوق شرعی زنان در کشور در عرصه های مختلف از سوی حکومت وحدت ملی برای مبارزه علیه خشونت در برابر زنان بیشتر گردیده است تا جایگاه زن را در جامعه به عنوان زن، که نیمی از پیکر اجتماع است قرار دهد. این امر روشن است که در شرایط جنگ و نا امنی هیچ نوع حقوق و امتیاز تأمین نمی شود و در چنین حالت بیشترین آسیب را قشر زنان متقبل می شوند از طرفی پائین بودن سطح سواد، فقر و بیکاری در ایجاد مشکلات در برابر قشر زنان معضله های است، که به محرومیت آنها می افزاید.
در پایان محفل بانوان پیشنهادات معقول جهت رسیدگی و تأمین حقوق و شرایط بهتر کاری به رییس عمومی و هیئت رهبری اداره ارایه داشتند که رهبری اداره برای تحقق آن به بخش های مربوطه هدایت لازم فرمودند.
محفل با دعائیه خیر و فلاح مردم و تامین صلح در کشور خاتمه یافت.