تاریخجه

اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، به اساس ماده پنجاهم، جزء سوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی کشور، تحت نام ریاست عمومی مستقل مبارزه با ارتشاء و فساد اداری  در 24/9/1382 هجری خورشیدی مطابق 2004 میلادی به منظور مبارزه علیه فساد اداری ایجاد گردیده است واین اداره  به تهیه قانون مبارزه علیه فساد اداری پرداخت که در 3 فصل و 15 ماده بتاریخ 6/7/1383 هجری خورشیدی از طرف مجلس عالی وزراء به تصویب رسیده است و این اداره  الی تأسیس اداره عالی نظارت، فعالیتهای ضد فساد را بدوش داشت؛ اما  بنابرگسترش دامنه‌ی این پدیده‌ی شوم  در تمامی بخشهای ادارات دولتی و غیر دولتی کشور، مسوولین  دولت جمهوری اسلامی افغانستان سعی کردند که بعد از یک باز نگری عمیق از روند انکشاف   باز سازی در کشور و دریافت کمکهای جامعه جهانی به اندازه‌ی که توقع میرفت در عرصه بازسازی و انکشاف کشوربه صورت شفاف، مؤثر به مصرف نه میرسد و از سوی دیگرکشورما کنفرانس پاریس را در قبال داشت که درین کنفرانس می بایست دولت تأثیرخوب کمکهای جامعه جهانی را در بازسازی و انکشاف کشوربازگوکند و از کشور های دوست کمک کننده خواهان کمکهای بیشتر گردد که درین عرصه نیز به چالشهای حیف و میل و موجودیت بیش از حد فساد اداری در کمکهای قبلی مواجه شد وهیئت افغانی به اعضای کنفرانس وعده سپرد که علیه فساد اداری مبارزه قاطعانه خواهد کرد.
بعد از بازگشت هیئت افغانی، رییس جمهور کمیسیونی را از اعضای بلند پایه دولتی تحت ریاست محترم قاضی القضات پوهاند عبد السلام (عظیمی) برگزید ؛ تا فساد اداری را در کشور عمیقا بازنگری و ریشه یابی نموده ستراتژی و راه کارهای مؤثر و مثمر را در مبارزه علیه آن تهیه و ترتیب نمایند که بالاخره ستراتژی در اثر تلاشهای شبانه روزی کمیسیون اختصاصی تهیه و تصویب گردید وبه اساس سفارش این ستراتژی دولت مکلف به انحلال ریاست مستقل مبارزه با فساد وارتشاء و تأسیس اداره‌ی عالی نظارت بر تطبیق ستراتژی و طرز العمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری گردید.
علاوه برپس منظر متذکره اداره‌ی عالی نظارت بر تطبیق ستراتژی مبارزه علیه فساد اداری به اساس ماده هفتم، هفتاد و پنجم و یکصدوچهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از فرمان شماره (63) مورخ 31 سرطان 1387 هجری شمسی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور نظارت از تطبیق ستراتژی و طرز العمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری و تنظیم و همآهنگ سازی امور مربوط به مبارزه علیه فساد اداری   بتاریخ 28 عقرب سال 1387 هجری شمسی ایجاد و تأسیس گردید.


هدف ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری:

1 – اتخاذ تدابیرجهت نظارت برتطبیق ستراتژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساداداری درتمام ادارات، غرض جلوگیری ومبارزه مؤثرعلیه فساداداری  .
2 – مراقبت ازاجراآت ادارات درمورد قضایای فساداداری .
3 – ارزیابی تطبیق تدابیر اتخاذ شده در امر اصلاح اداره ومبارزه علیه فساداداری ازطرف ادارات .
4 – تأمین شفافیت دراجراآت ادارات جهت حصول اطمینان ازحساب دهی .
5 – ایجاد اداره ومدیریت سالم امور عام المنفعه برمبنای صداقت وظیفوی ومسوولیت حسابدهی .
6 – حراست ازملکیت های عامه واشخاص .
7 – تحکیم وتعمیم حاکمیت قانون
 
وظایف و صلاحیت های ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری:
باصدورفرمان شماره (61) مؤرخ 27 \ 12 \ 1388 ه ش وحکم شماره (987) مؤرخ 12\2\1389 ه ش مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به تأسی ازحکم قانون اساسی، سفارش های کنفرانس لندن و رعایت میثاق های بین المللی به خصوص میثاق مبارزه علیه فساد اداری به منظور مبارزه علیه فساد اداری، به اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری صلاحیت های بیشتری تفویض گردید که برمبنای آن به کارمندان مسلکی این اداره حیثیت مامور ضبط قضایی اعطا شده است.
 
 وظایف وصلاحیت های اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری:
1 -  نظارت برتطبیق ستراتژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساداداری .
2 – پیشنهادبه رییس جمهوری درمورد تجدید نظر برستراتژی مندرج جز( 1 ) این ماده .
3 - طرح پلان وپروگرام جهت نظارت برتطبیق ستراتژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساداداری وارائه آن غرض اخذ منظوری به مقام ریاست جمهوری  .
4 - انجام مطالعات لازم جهت دریافت شیوه های مؤثر و مناسب به مقصد نظارت برتطبیق ستراتژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری .
 5 -  اتخاذ تدابیرلازم وموثرجهت ازبین بردن علل واسبابیکه موجب ایجاد فساد اداری میگردد .
6 - سفارش به ادارۀ مربوط درمورد شیوه های استفاده معقول از امکانات مادی وتخنیکی درامرجلوگیری ازفساد اداری  .
7 -  نظارت ازجراآت ادارات درمورد تطبیق ستراتژی مبارزه علیه فساد اداری .
8 – ارائه یاد داشت مبنی براصلاح اداره وجلوگیری ازفساد اداری به ادارۀ مربوط  .
9 – ارزیابی چگونگی شفافیت ، شایستگی ، لیاقت وعدالت درمراحل استخدام .
10 – حصول اطمینان ازتطبیق ورعایت قوانین ، فرامین وسایراسناد تقنینی در رابطه به مبارزه علیه فساداداری
11 -  ارائه پیشنهادبه رئیس جمهور دربارۀ متوقف ساختن امورتدارکاتی ، فروش یا اجارۀ اموال یا املاک دولتی که عدم شفافیت ومؤثریت آن حین نظارت تثبیت میگردد .
12 -  ارزیابی مجدد اسناد بررسی شده درصورت موجودیت دلایل مؤجه  .
13 -  مطالبۀ اسناد ومعلومات مورد ضرورت ازادارات واشخاص مندرج مادۀ هفتم این قانون .
14 -  ارزیابی چگونگی ساده سازی طرزالعمل های اجراآت وادارات مندرج مادۀ ( 7 ) این قانون
15 -  رسیدگی به شکایات ناشی ازفساد اداری ازطریق مراجع مربوط  .
16 -  برقراری وتوسعۀ مناسبات وتوامیت ها با ادارات مماثل دول متحابه ومؤسسات بین المللی وتشریک مساعی درزمینه .
17 -  تدویرکورس ها ، سمینارها ، ورکشاپ ها وکنفرانس ها غرض ارتقای ظرفیت ومؤثریت کاری کنان در امرمبارزه با فساد اداری درمرکز و ولایات  .
18 -  نشرفعالیت های سالانه ادارۀ عالی نظارت جهت آگاهی عامه .
19 -  ارایۀ گزارش منظم درمورد اجراآت و دست آورد های ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به مقام ریاست جمهوری
20 -  سایر وظایفیکه ازجانب رئیس جمهوری محول میشود .
 
پالیسی و ستراتیژی اداره:
 اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری به حیث عالیترین نهاد رهبری کننده، نظارت کننده، همآهنگ کننده، همکاروظرفیت دهنده با سایر نهادها، موسسات و وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رشد و انکشاف ادارات و مبارزه جدی آنها علیه فساد اداری و به وجود آوردن معیارهای عالی برای حکومت داری خوب مبنی بر شفافیت، حسابدهی، صداقت، حاکمیت قانون، عدالت، ترقی و پیشرفت می باشد. اهداف سترتیژیک این اداره را در امر مبارزه علیه فساد اداری موارد ذیل تشکیل میدهند:

­ کاهش و محو فساد اداری از نهادهای دولتی افغانستان
­ استفاده مؤثر و مثمر از منابع دولتی به نفع مردم بصورت یکسان و برابر در سرتاسر کشور
­ بوجود آوردن ادارۀ خدمت گزار، صادق، شفاف و عاری از هر نوع تعصبات نژادی، منطقوی، قبیلوی، لسانی و مذهبی
­ عرضه خدمات یکسان به سایر اقشار کشور در اسرع وقت ممکنه و حصول رضایت عامه مردم از خدمات دولتی
­ تآمین عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون در سرتاسر کشور
 
  فعالیت های عمده اداره:
•  راه اندازی برنامه های تدابیری برای جلوگیری از فساد اداری و آگاهی عامه
• راه اندازی برنامه های مؤثر وعملی به منظور برخورد با مرتکبین فساد اداری و تطبیق یکسان قانون
• نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در تمامی نهادهای دولتی وغیردولتی


استقامت های کاری اداره عالی نظارت شامل موارد ذیل است:
- طرح پالیسیها و ستراتژی مؤثر علیه فساد اداری
- نظارت و ارزیابی
- جلوگیری از فساد اداری
- آگاهی عامه
- مشارکت ملی
- به وجود آوردن اعتماد در سطح بین المللی
- حاکمیت قانون
- ثبت و اشاعه دارائی های مقامات عالی رتبه
 
درماده سوم قانون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری این گونه اطلاعات ناشی از موارد فساد اداری اند
1. رشوت
2. اختلاس
3. سرقت اسناد
4. اتلاف غیر مجاز اوراق واسناد رسمی
5. تجاوز از حدود صلاحیت قانونی
6. سوءاستفاده از موقف وظیفوی
7. ممانعت در روند یا  اخلال تطبیق عدالت
8. استفاده از امکانات دولتی واوقات رسمی در امور شخصی
9. امتناع واستنکاف از وظیفه بدون عذ ر قانونی
10. کتمان حقیقت
11. افزایش غیر قانونی دارایی
12. تزویر اسناد
13. انتحال وظیفه (وانمودساختن صلاحیت اجرا یا امتناع امور ی که شخص به آن موظف  نباشد
14. اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه
15. تعلل در اجرای وظیفه  محوله
16. عدم رعایت قواعد سلوکی  ادارۀ مربوطه
17. دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله؛
18. اجراویا امتناع سایر اعمال مندرج  ستراتژی مبارزه علیه فساد اداری