زندگی نامه معاون مالی و اداری

 

سوانح محترم امین الله امانت

معین مالی واداری

 

 امین الله امانت فرزند عبدالمتین در سال1352 هـ ش درقریه دمکلی ولایت کنر چشم به دنیا گشود. تعلیمات ابتدائی خویش را در ولایت کنر به اتمام رسانیده و دورۀ ثانوی خویش را در لیسه عالی رحمن بابا ولایت کابل ادامه داده و در سال 1368 از آن لیسه فارغ گردید. پس از سپری نموده امتحان کانکور شامل دیپارتمنت قضائی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شد که  در سال 1375 دورۀ تحصیلات خویش را به سویۀ لیسانس مؤفقانه به پایان رسانید.

نخستین ماموریت کاری ایشان از وزارت محترم عدلیه آغاز گردید که تا اکنون در پست های مهم نهاد‌های عدلی وقضایی کشور اجرای وظیفه نموده اند.

محترم امین‌الله امانت در اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بحیث رئیس زون ساحوی مرکز ایفای وظیفه نموده و در کورس ها ، سمینار ها و ورکشاپ های آموزشی داخلی و خارج از کشور، اشتراک و سهم فعال داشته است.

کتاب سقوط دعوای جزائی و چندین مقاله‌ علمی و تحقیقی  در بخش های مختلف در نشریه‌ های رسمی کشور به نشر رسیده است.

اخیراً به اساس پیشنهاد ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری و حکم شماره ( 2329 ) 18/ 7/ 1395 مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به اساس شایستگی و پشت‌کار ایشان که در امور محوله از خود نشان داده اند، به حیث معین مالی و اداری ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری تعیین گردیده اند.