زندگی نامه معاون پالیسی و مسلکی

زندگی نامه آقای محمد امین خرمجی معین پالیسی و نظارت:
 آقای محمد امین خرمجی در ولسوالی درواز "مایمی" ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. دوره مکتب را در لیسه فطرت "ماه می" ختم نموده و همچنان لیسه عالی امام ابو حنیفه را نیز مؤفقانه به پایان رسانده است. دوره‌ی تحصیلات عالی را در دو سطح لیسانس و کارشناسی ارشد، در رشته تاریخ و روابط بین المللی به انجام رسانده است. آقای محمد امین خرمجی در وزارت امور خارجه، شورای ملی، وزارت معارف و کمسیون اصلاحات اداری  کار نموده است و اکنون به حیث معین پالیسی و مسلکی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری کار می‌کند.
آقای خرمجی بر اساس پیشنهاد شماره "2475 " مورخ 4 قوس "1389" ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری و به حکم شماره" 7319 " مورخ 23 حوت "1389" مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث معین پالیسی و نظارت در ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری  تقرر حاصل نمود.